ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσληψης εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων

 

           Ο Δ/ντής του 5ου 12/θ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς

                                                                        έχοντας υπόψη

 Την παρ 1 άρθρο 1 της με αρ. 2515/5/13-στ’/15-9-1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 839/τ. Β’/19-9-1997) με θέμα: «Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Σχολικού Τροχονόμου»

 

Την παρ 2 άρθρο 1 της με αρ. 2515/5/13ο /16-10-1997 (ΦΕΚ 967/τ. Β’/29-10-1997) με θέμα: «Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Σχολικού Τροχονόμου»

 

Την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/τ.Α/23-3-1999)

   

Την με αρ. πρ.: Φ11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Υλοποίηση του θεσμού     του Σχολικού Τροχονόμου»

      

Την με αρ. πρ.: Φ. 11.1/175/Γ1/116/8-2-2000 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα: «Υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου»

      

Το με αρ. πρ.: 39975/Γ7/13-4-2007 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα: «Ενίσχυση του θεσμού του εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου»

 

Την παρ. 1 της με αρ. 47455/30-8-20007 (ΦΕΚ 1734/τ.Β/207) Απόφαση με θέμα: «Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων»

                                                                        προκηρύσσει

          για το σχολικό έτος 2019-2020 δύο (2) θέσεις εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς.

          Η τελική επιλογή θα γίνει από επιτροπή που την αποτελούν:

  1. Ο Δ/ντής του Σχολείου, ως πρόεδρος
  2. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Καστοριάς
  3. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

 

 Καλεί τους ενδιαφερόμενους,  να καταθέσουν αιτήσεις στο Γραφείο του Δ/ντή  του 5ου Δημοτικού Σχολείου μέχρι και την Δευτέρα  9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.00.

 

                 Ο Διευθυντής

 

                

           Παντελής   Μπέλλος