Από Δευτέρα 6 Μαΐου  μέχρι Δευτέρα 20 Μαΐου  πραγματοποιούνται οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν

στην Α’  τάξη το σχολικό έτος 2019-2020.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

  • Αίτηση (παραλαμβάνεται από το σχολείο)
  • Πιστοποιητικό γέννησης (εκδίδεται στο σχολείο μέσα από το σύστημα myschool)
  • Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (εκδίδεται από το Νηπ/γείο φοίτησης)
  • Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (έλεγχος εμβολίων)
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (παραλαμβάνεται από το σχολείο)
  • Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή (λογ/σμός ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, ενοικιαστήριο, κλπ)
  • Αίτηση φοίτησης στο Ολοήμερο (προαιρετικά)